Islamic concepts

Tashahhud — testification

تشهد

Arabic

اَلتَّحِيَّتُ

ALA-LC

al-taḥīyātu lillāhi wa-al-ṣalawātu wa-al-ṭayyibāt
al-salāmu ʿalayka ayyuha al-nabīyu wa-raḥmatu Allāhi wa-barakātuh
al-salāmu ʿalayna wa-ʿalá ʿibādi Allāhi al-ṣāliḥīn.
ash′hadu al lā ilāha illallāh
wa-ash′hadu anna Muḥammadan ʿabuhū wa-rasūluh

Allāhumma ṣalli ʿalá Muḥammadin wa-ʿalá āli Muḥammadin
kamā ṣallayta ʿalá Ibrāhīma wa-ʿalá āli Ibrāhīm.
wa-bārik ʿalá Muḥammadin wa-ʿalá āli Muḥammadin
kamā bārakta ʿalá Ibrāhīma wa-ʿalá āli Ibrāhīma fil-ʿalamīn.
innaka ḥamīdum majīd.

IPA transcription

ættæħɪjæætʊ lɪllæhɪ, wɑsˤsˤɑlæwæætʊ wɑtˤtˤɑjjibæætu (tˤɑjiibæætu)
æssælææmu ʔˤɑlæjkæ ʔæjjuhææ nnæbiiju wærɑħmætu lˤlˤɑhi wæ bærɑkæætuhu
æssælææmu ʔˤɑlæjnææ wæʿɑlɑɑ ʔˤibæædik ɑsˤsˤɑɑliħiinæ
ʔɑʃˤhhu ʔælææ ʔilææh ʔillææ ll(ææ)hu
wæʔɑʃˤædu ʔææ̃æ muħææ̃ædæææn ʔˤɑbduhuu wærɑsuuluhu

English translation

All worships are for Allah. Allah's peace be upon you, O Prophet, and His mercy and blessings.
Peace be on us and on all righteous servants of Allah. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah,
and I bear witness that Muhammad is His servant and messenger."

Greetings are for Allāh, as well as prayers and all things pure. Peace be upon you, O Prophet, as well as the mercy of Allāh and Allāh’s blessings. Peace be upon us, and upon all righteous servants of Allāh. I testify that there is no deity except Allāh, and I testify that Muḥammad is Allāh’s servant and messenger.

O Allāh, send mercy upon Muḥammad and the family of Muḥammad, just as You sent mercy upon Ibrāhīm and the family of Ibrāhīm. And send blessings upon Muḥammad and the family of Muḥammad, just as You sent blessings upon Ibrāhīm and the family of Ibrāhīm, in all of the worlds. Truly You are Praiseworthy and Glorious.